Lønn

Hovedtariffavtalen

Lønnspolitikk ved NTNU

Kravskjema lokale forhandlinger

Kravskjema lokale forhandlinger, særlig grunnlag

Lønnstabell

Lønnsforhandlingene reguleres av hovedtariffavtalen som er inngått mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) på den ene side og YS Stat, LO Stat og Unio og på den annen side.

Sentrale forhandlinger

Hovedtariffavtalens punkt 1.4 regulerer de sentrale forhandlingene. Disse forhandlingene føres på nasjonalt plan, mellom staten på den ene siden og YS Stat, LO Stat og Unio på den andre. De sentrale partene kan ved enighet gjøre endringer i hovedtariffavtalen i avtaleperioden. Hver av partene kan i perioden fremme forslag til endringer i hovedtariffavtalen av lønnsmessig art, jf. tjenestetvistloven § 29, og ved uenighet bringe saken inn for Statens lønnsutvalg.

Lokale forhandlinger

Hovedtariffavtalens punkt 2.5 regulerer årlige lokale forhandlinger dersom en av nedenstående nevnte betingelser er oppfylt:

• Det sentralt er avsatt midler fra den økonomiske rammen til lokale forhandlinger

• Arbeidsgiversiden avsetter økonomiske midler og vurderer eventuelle resirkulerte midler

Lokale forhandlinger foregår lokalt på forhandlingsstedet. Forhandlingspartene er arbeidsgiver på det ene siden og hovedsammenslutningenes medlemsorganisasjoner på den andre siden.

Særlige grunnlag, lokale forhandlinger

Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3 regulerer lokale forhandlinger på særlige grunnlag. Partene lokalt kan føre forhandlinger dersom det:

• Har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av stillingenes/arbeidstakernes lønn.

• Er planlagt eller gjennomført tiltak som fører til økt effektivitet, produktivitet, forenkling eller bedre brukerorientering. Arbeidsgiver definerer mål for tiltaket og størrelsen på avsetningen.

• Er gjennomført omorganiseringer/organisatoriske endringer hvor to eller flere virksomheter/driftsenheter har fusjonert, og hvor det som følge av dette har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller.

Etter avtale med de tillitsvalgte kan det tilstås tidsavgrenset eller varig lønnsendring til en arbeidstaker eller grupper av arbeidstakere når det er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde.

Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn, skal arbeidsgiver i samråd med de tillitsvalgte rette opp lønnsforskjellene i henhold til likestillingsloven § 21.

Krav på særlig grunnlag forhandles i oppsatte forhandlingsmøter i det sentrale samarbeidsutvalg (SESAM). Disse forhandlingene skjer med jevnlige mellomrom gjennom hele året.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS